Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2016    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Klasy I-V godz. 9.00

Klasy VI godz. 11.00

Msza św. godz.8.00

Odwiedziny

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

054108
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Tydzień wcześniej
Ten miesiąc
Miesiąc wcześniej
Wszytkie wizyty
16
51
400
53330
1298
1897
54108
Twoje IP: 54.166.255.188
Dzisiaj jest: 2016-06-25

Szkoła:

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych
29 Maj 2016 19:20

W dniach od 9 do 14 maja 2016 r. nasza szkoła w ramach współpracy z miastem Tarnów, bardzo aktywnie włączyła się w obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. 9 maja uczniowie klasy  [ ... ]

Czytaj artykuł
IV edycja międzyszkolnego konkursu literacko – historycznego Wielcy Ziemi Tarnowskiej – Wincenty Wit...
21 Maj 2016 20:10

16.05.2016 r. w naszej szkole odbyła się edycja międzyszkolnego konkursu literacko – historycznego Wielcy Ziemi Tarnowskiej – Wincenty Witos.ganizatorami konkursu byli:  mgr Renata [ ... ]

Czytaj artykuł
IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych ‘Let’s Celebrate English’
02 Maj 2016 19:28IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych  ‘Let’s Celebrate English’

Dnia 29 kwietnia o godzinie10.00 odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs odbywał się w trzech etapach: I- test wiedzy, II- drużynowy turniej wiedzy oraz I [ ... ]

Czytaj artykuł
Nasi Mali Mistrzowie
27 Kwi 2016 17:20

W roku szkolnym 2015/2016 r klasy I b i I c przystąpiły do udziału w ogólnopolskim Programie ,,Mały Mistrz’’. szkole realizatorami są wychowawczynie klas I b – p. Magdalena Wycz [ ... ]

Czytaj artykuł

Informacje dla rodziców:

Plan zebrań i konsultacji na rok szkolny 2015/2016...
27 Wrz 2015 16:37

PLAN ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  wrzesień  24.09.2015r. /czwartek/ zebrania z rodzicami godz. 16.15 kl.IV-VI         godz. 17.00 kl.I-III  [ ... ]

Czytaj artykuł
Ocena użytkowników:  / 0
Zwiększ czcionkę:

2. Obowiązek przedszkolny

1.  W roku szkolnym 2014/2015 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 5 i 6 lat (o ile nie rozpoczną nauki w szkole), zamieszkałe na obszarze miasta Tarnowa.
3. Jeśli oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami, po przyjęciu dzieci z terenu miasta (po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego), można przyjąć dzieci z innych gmin.

3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP 5, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.


4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie z miasta Tarnowa, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, tj. 25.
Postępowanie rekrutacyjne realizowane jest w dwóch etapach, na pierwszym są brane pod uwagę kryteria określone ustawą, na drugim etapie kryteria określone przez dyrektora szkoły z oddziałem przedszkolnym, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek do przyjęcia do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora SP 5 z oddziałem przedszkolnym.
Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli.
( wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych)

5. Opis rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora SP 5 z oddziałem przedszkolnym.
Komisja m.in.:
- ustala wyniki postępowania i podaje liczbę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
- ustala i podaje do publicznej wiadomości liczbę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (tj. kandydat został zakwalifikowany i złożył dokumenty).
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych przechowuje się przez okres roku (chyba że jest odwołanie do sądu administracyjnego).

6. I etap postępowania rekrutacyjnego ( jest wieksza liczba kandydatów, niż wolnych miejsc)
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone ustawą):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa, 200 pkt.
Kandydat, który spełnia łącznie kryteria ustawowe (jedno, dwa lub więcej) zawsze będzie miał tylko 200 pkt.

7. II etap postępowania rekrutacyjnego
W rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (w uzgodnieniu
z organem prowadzącym), z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych:
1) dziecko pięcioletnie (ur. w 2009r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w 2008r.) ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – 100 pkt.
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym oraz dziecko wychowywane przez jednego rodzica (opiekuna) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 50 pkt.
3) czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin – 10 pkt.
4) rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w placówce pierwszego wyboru – 5 pkt.
5) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację szkolną w placówce pierwszego wyboru- 5 pkt.
6) kandydat zamieszkuje w bliskiej lokalizacji placówki lub rodzic pracuje w bliskiej lokalizacji placówki –2 pkt.


8. Postępowanie uzupełniające.
Jeśli oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap), przeprowadza postępowanie uzupełniające. Powinno się ono zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego. W tym też czasie mogą być przyjęte dzieci spoza miasta Tarnowa.

9.Postępowanie odwoławcze
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego
- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora SP 5 z oddziałem przedszkolnym, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
- Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora, służy skarga do sądu administracyjnego.
- Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

10.Dokumenty do wniosku

Kryteria podstawowe (ustawowe)
1) Oświadczenie o wielodzietności (rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci)
2) Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony zgodnie z art.76
z KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu może być też: w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – w tym przypadku z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony zgodnie z art.76 z KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu może być też: w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – w tym przypadku z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony zgodnie z art.76
z KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu może być też: w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – w tym przypadku z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)

Kryteria dodatkowe (określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym)
1) zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców     (zaświadczenie z zakładu pracy rodziców kandydata)
2) oświadczenie o studiowaniu przez rodziców w trybie stacjonarnym
3) oświadczenie o czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin
4) oświadczenie o kontynuacji przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w placówce I wyboru
5) oświadczenie o kontynuacji przez rodzeństwo dziecka edukacji szkolnej w placówce I wyboru
6) oświadczenie, iż kandydat zamieszkuje w bliskiej lokalizacji placówki lub rodzic pracuje w bliskiej lokalizacji placówki
(oświadczenia są oryginałami podpisanymi przez rodzica i zawierają klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).


TERMINY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO
 ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

 terminy